Menu

Introduktion

Dessa är våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor gäller alltid när du använder vår webbplats eller gör en beställning via vår webbplats, och de innehåller viktig information för dig som köpare. Läs dem noggrant. Vi rekommenderar också att du sparar eller skriver ut dessa allmänna villkor så att du kan konsultera dem vid ett senare tillfälle.

Artikel 1. Definitioner

1,1. Avison BV: baserat i Amersfoort och registrerat vid handelskammaren under filnummer 74570587, handel som Avison BV.

1,2. Webbplats: Avison BV: s webbplats, finns på www.avison.eu och alla dess underdomäner.

1,3. Kund: den fysiska personen eller företaget som ingår avtal med Avison BV och / eller är registrerat på webbplatsen.

1,4. Avtal: varje arrangemang eller avtal mellan Avison BV och Kunden där de allmänna villkoren utgör en integrerad del.

1,5. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor.

Artikel 2. Tillämpning av de allmänna villkoren

2,1. De allmänna villkoren gäller alla erbjudanden, avtal och leveranser av Avison BV, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen.

2,2. Om klienten i sin beställning, bekräftelse eller något annat meddelande om påstått godkännande av de allmänna villkoren och bestämmelserna innehåller några bestämmelser som skiljer sig från eller inte ingår i de allmänna villkoren, är sådana bestämmelser endast bindande för Avison BV om och i så långt Avison BV har accepterat dem skriftligen.

2,3. I de fall där specifika produkt- eller tjänstrelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor kan Kunden alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest gynnsamt för honom i händelse av oförenliga allmänna villkor.

Artikel 3. Priser och information

3,1. Alla priser som publiceras på webbplatsen och i annat material härrörande från Avison BV inkluderar skatter och andra avgifter som åläggs av regeringen, om inte annat anges på webbplatsen.

Om fraktkostnader tas ut anges dessa tydligt i god tid innan avtalet ingås. Dessa kostnader visas också separat i beställningsprocessen.

3,2. Innehållet på webbplatsen är sammansatt med största omsorg. Avison BV kan dock inte garantera att all information på webbplatsen är korrekt och fullständig hela tiden. Alla priser och annan information som publiceras på webbplatsen och i annat material härrörande från Avison BV är föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.

3,3. Avison BV kan inte hållas ansvarig för avvikelser i färg som är resultatet av kvaliteten på färgerna som visas på skärmen.

Artikel 4. Ingående av avtalet

4,1. Avtalet kommer att anses ha ingåtts i det ögonblick som kunden accepterar erbjudandet från Avison BV under förutsättning att villkoren fastställs av Avison BV.

4,2. Om klienten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg bekräftar Avison BV mottagandet av godkännandet av erbjudandet på elektronisk väg utan dröjsmål. Till dess att ett sådant mottagningsbevis har bekräftats kommer kunden att ha möjlighet att säga upp avtalet.

4,3. Om det konstateras att klienten har accepterat eller på annat sätt ingått avtalet har lämnat felaktiga uppgifter har Avison BV rätt att skjuta upp avtalet tills rätt information har mottagits.

Artikel 5. Registrering

5,1. För att utnyttja webbplatsen optimalt kan klienten registrera sig med registreringsformuläret / kontoinloggningsalternativet på webbplatsen.

5,2. Under registreringsprocessen kommer klienten att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord som han kan logga in på webbplatsen. Kunden är ensam ansvarig för att välja ett tillräckligt tillförlitligt lösenord.

5,3. Kunden måste hålla sina inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord strikt konfidentiellt. Avison BV kan inte hållas ansvarigt för något missbruk av inloggningsuppgifterna och har alltid rätt att anta att klienten som loggar in på webbplatsen är den part som den bekänner sig vara. Klienten ansvarar för och bär den fulla risken för alla handlingar och transaktioner som utförs via kundens konto.

5,4. Om kunden vet eller har anledning att misstänka att dess inloggningsuppgifter har blivit tillgängliga för obehöriga parter kommer den att krävas att ändra sitt lösenord så snart som möjligt och / eller meddela Avison BV i enlighet med detta för att göra det möjligt för Avison BV att vidta lämpliga åtgärder .

Artikel 6. Utförande av avtalet

6,1. Så snart Avison BV har mottagit beställningen, kommer det att skicka produkterna till kunden utan dröjsmål och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.

6,2. Avison BV är behörigt att engagera tredje parter i uppfyllandet av sina skyldigheter enligt avtalet.

6,3. I god tid före det datum då avtalet undertecknas kommer information att läggas ut på webbplatsen som tydligt beskriver hur och i vilken tid produkterna kommer att levereras. Om ingen leverans

6,4. Om Avison BV inte kan leverera produkterna inom den överenskomna perioden kommer den att underrätta kunden om detta. I så fall kan kunden besluta att antingen godkänna ett nytt leveransdatum eller att säga upp avtalet utan att medföra några kostnader.

6,5. Avison BV råder kunden att inspektera produkterna vid leverans och att rapportera eventuella fel inom en lämplig tid, helst skriftligen eller via e-post. Mer information finns i artikeln om garanti och överensstämmelse.

6,6. De risker som är förknippade med produkterna kommer att överföras till Kunden så snart produkterna levereras till den avtalade leveransadressen.

6,7. Om den beställda produkten inte längre kan levereras har Avison BV rätt att leverera en produkt som är jämförbar karaktär och kvalitet med den beställda produkten. I så fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan att medföra några kostnader och att returnera produkten kostnadsfritt.

Artikel 7. Ångerrätt / återlämnande
Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Uppsägningstiden löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en annan part än transportören och som du förvärvar, fysiskt besittning av det sista godet.

För att utöva rätten att avbryta måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för annullering av modellen, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbeställningsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av uppsägningsrätten innan avbokningsperioden har gått ut.

Effekter av avbokning

Om du säger upp detta kontrakt kommer vi att ersätta alla betalningar som du fått, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du valde en annan leveransform än leverans annan än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att dra sig ur detta kontrakt. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den initiala transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta ut några avgifter till följd av sådan återbetalning. Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit varorna tillbaka eller om du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som är tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar ditt uttag från detta kontrakt till oss. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut. Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för något minskat värde på varorna till följd av hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varorns art, egenskaper och funktion.

Returadress:

Avison BV

Avd. Återvänd

De Windturbine 7

3815 KP Amersfoort

Nederländerna

Artikel 8. Ångerrätt för företagskunder

8,1. Den föregående artikeln om ångerrätten ska på motsvarande sätt gälla för affärsorder, förutom att:

Företagskund måste lösa upp Avtalet med Avison BV inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.
efter att Avison BV har återlämnat återbetalas endast inköpspriset till företagskund efter att Avison BV har fått den fullständiga beställningen, återbetalas hela inköpspriset. Kunden bär emellertid kostnaderna för att returnera produkterna .- så snart som möjligt, men i alla händelser inom 30 dagar efter upplösning av avtalet och mottagande av retur av Avison BV, kommer alla (förskott) betalningar som gjorts av företagskund återbetalas .
Artikel 9. Betalning

9,1. Kunden ska betala de belopp som betalas till Avison BV i enlighet med beställningsförfarandet och alla betalningsmetoder som anges på webbplatsen. Avison BV är gratis att erbjuda valfri betalningsmetod och kan ändra dessa metoder när som helst.

Artikel 10. Garanti och överensstämmelse

10,1. Denna artikel gäller endast om kunden är en fysisk person som inte agerar i sin yrkesmässiga eller kommersiella egenskap. Om Avison BV ger en separat garanti på produkterna, gäller detta, utan att det påverkar ovannämnda, alla typer av kunder.

10,2. Avison BV garanterar att produkterna är i överensstämmelse med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och med befintliga lagar och / eller statliga bestämmelser som är i kraft från och med dagen för ingåendet Överenskommelsen. Om specifikt överenskommits, garanterar Avison BV också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

10,3. Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet måste Kunden informera Avison BV inom rimlig tid

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers