Menu

Wprowadzenie
Oto nasze ogólne warunki handlowe. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują zawsze, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub składasz zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zawierają ważne informacje dla Ciebie jako kupującego. Przeczytaj je uważnie. Zalecamy również zapisanie lub wydrukowanie niniejszych Ogólnych warunków i postanowień, aby można było z nich skorzystać w późniejszym czasie.

Artykuł 1. Definicje

1.1. Avison BV: z siedzibą w Amersfoort i zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 74570587, działający jako Avison BV.
1.2. Strona internetowa: strona internetowa Avison BV, którą można znaleźć na stronie www.avison.eu i wszystkich jej subdomenach. 1.3. Klient: osoba fizyczna lub korporacja, która zawiera umowę z Avison BV i / lub jest zarejestrowana na stronie internetowej.
1.4. Umowa: wszelkie ustalenia lub umowy pomiędzy Avison BV a Klientem, których Ogólne Warunki są integralną częścią.
1.5. Ogólne warunki: niniejsze ogólne warunki i postanowienia.

Artykuł 2. Zastosowanie ogólnych warunków i postanowień

2.1. Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw Avison BV, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
2.2. Jeśli Klient w swoim zamówieniu, potwierdzeniu lub jakimkolwiek innym komunikacie dotyczącym akceptacji Ogólnych warunków i postanowień zawiera jakiekolwiek postanowienia, które różnią się lub nie są zawarte w Ogólnych warunkach, takie postanowienia będą wiążące dla Avison BV tylko wtedy o ile Avison BV zaakceptował je na piśmie.
2.3. W przypadkach, w których oprócz niniejszych ogólnych warunków handlowych zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktów lub usług, Klient może zawsze powołać się na odpowiedni warunek, który jest dla niego najbardziej korzystny w przypadku niezgodnych warunków ogólnych.

Artykuł 3. Ceny i informacje

3.1. Wszystkie ceny zamieszczone w Witrynie i innych materiałach pochodzących od Avison BV obejmują podatki i inne opłaty nałożone przez rząd, chyba że na stronie internetowej podano inaczej.
Jeśli koszty wysyłki zostaną naliczone, zostaną one wyraźnie określone na czas przed zawarciem umowy. Koszty te będą również wyświetlane oddzielnie w procesie zamawiania.
3.2. Treść strony internetowej składa się z największą starannością. Avison BV nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje w Witrynie są prawidłowe i kompletne przez cały czas. Wszystkie ceny i inne informacje zamieszczone w Witrynie oraz w innych materiałach pochodzących od Avison BV podlegają oczywistym błędom w zakresie programowania i pisania.
3.3. Avison BV nie ponosi odpowiedzialności za odchyłki kolorów wynikające z jakości kolorów wyświetlanych na ekranie.

Artykuł 4. Zawarcie umowy

4.1. Umowa zostanie uznana za zawartą w momencie, gdy Klient zaakceptuje ofertę Avison BV na warunkach określonych przez Avison BV.
4.2. Jeśli Klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, Avison BV niezwłocznie potwierdzi odbiór przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Do czasu potwierdzenia odbioru potwierdzenia, Klient będzie miał możliwość rozwiązania Umowy.
4.3. Jeśli okaże się, że przyjmując lub w inny sposób zawierając Umowę, Klient podał nieprawidłowe dane, Avison BV będzie miał prawo do przesunięcia Umowy do czasu otrzymania poprawnych danych.

Artykuł 5. Rejestracja

5.1. Aby optymalnie wykorzystać stronę internetową, klient może zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego / opcji logowania na stronie internetowej.
5.2. Podczas procesu rejestracji Klient zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, za pomocą których będzie mógł zalogować się do Witryny. Klient sam jest odpowiedzialny za wybór wystarczająco niezawodnego hasła.
5.3. Klient musi zachować poufność swoich danych logowania, nazwy użytkownika i hasła. Avison BV nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych logowania i zawsze ma prawo założyć, że Klient logujący się na Stronie jest stroną, którą wyznaje. Klient jest odpowiedzialny i ponosi pełne ryzyko wszelkich działań i transakcji wykonywanych za pośrednictwem konta Klienta.
5.4. Jeśli Klient wie lub ma powód, by podejrzewać, że jego dane logowania stały się dostępne dla nieupoważnionych stron, będzie musiał jak najszybciej zmienić swoje hasło i / lub powiadomić odpowiednio Avison BV, aby umożliwić Avison BV podjęcie odpowiednich środków .

Artykuł 6. Wykonanie umowy

6.1. Gdy tylko Avison BV otrzyma zamówienie, prześle produkty do Klienta niezwłocznie iz należytym uwzględnieniem postanowień ust. 3 niniejszego artykułu.
6.2. Avison BV jest upoważniony do angażowania stron trzecich w wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy.
6.3. Na długo przed datą podpisania umowy na stronie internetowej zostaną zamieszczone informacje, które wyraźnie opisują sposób i termin dostarczenia produktów. Jeśli nie uzgodniono ani nie określono terminu dostawy, produkty zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu 30 dni.
6.4. Jeśli Avison BV nie będzie w stanie dostarczyć produktów w uzgodnionym terminie, powiadomi o tym Klienta. W takim przypadku Klient może zdecydować, czy wyrazić zgodę na nowy termin dostawy, czy rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
6.5. Avison BV radzi Klientowi, aby sprawdził produkty w momencie dostawy i zgłosił wszelkie wady w odpowiednim czasie, najlepiej na piśmie lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym gwarancji i zgodności.
6.6. Ryzyko związane z produktami zostanie przekazane Klientowi, gdy tylko produkty zostaną dostarczone na uzgodniony adres dostawy.
6.7. Jeśli zamówiony produkt nie może być już dostarczony, Avison BV ma prawo dostarczyć produkt, który jest porównywalny pod względem charakteru i jakości z zamówionym produktem. W takim przypadku Klient będzie miał prawo do rozwiązania Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i do bezpłatnego zwrotu produktu.

Artykuł 7. Prawo do odstąpienia / zwrotu

Masz prawo anulować tę umowę w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabyłeś, lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Ciebie nabywa fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu umowy poprzez wyraźne oświadczenie (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz użyć załączonego formularza anulowania modelu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że prześlesz swoją wiadomość dotyczącą korzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania innego rodzaju dostawy niż dostawa innego niż najtańszy typ standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik powinien odesłać towary lub przekazać je nam, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towary przed upływem okresu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Adres zwrotny: Avison BV
Unit 1436
De Windturbine 7 3815 KP Amersfoort Holandia

Artykuł 8. Prawo odstąpienia dla klientów biznesowych
8.1. Poprzedni artykuł dotyczący prawa odstąpienia stosuje się odpowiednio do zamówień handlowych, z wyjątkiem:

Klient biznesowy musi rozwiązać Umowę z Avison BV w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
• po otrzymaniu zwrotu przez Avison BV, tylko cena zakupu zostanie zwrócona Klientowi Biznesowemu po otrzymaniu kompletnego zamówienia przez Avison BV, pełna cena zakupu zostanie zwrócona. Klient ponosi jednak koszty zwrotu produktów – tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 30 dni po rozwiązaniu Umowy i otrzymaniu zwrotów przez Avison BV, wszelkie (zaliczkowe) płatności dokonane przez Klienta Biznesowego zostaną zwrócone .

Artykuł 9. Płatność

9.1. Klient zapłaci kwoty należne Avison BV zgodnie z procedurą składania zamówień i wszelkimi metodami płatności wskazanymi na Stronie. Avison BV oferuje dowolną

metodę płatności i może zmienić te metody w dowolnym momencie.

Artykuł 10. Gwarancja i zgodność

10.1. Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną, która nie działa w ramach swoich kompetencji zawodowych lub handlowych. Jeśli Avison BV udziela oddzielnej gwarancji na produkty, to bez uszczerbku dla wyżej wymienionych, dotyczy to wszystkich typów Klientów.
10.2. Avison BV gwarantuje, że produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub przepisami rządowymi, które obowiązują od daty wejścia w życie umowa. Jeśli tak uzgodniono, Avison BV gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
10.3. Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi poinformować Avison BV w rozsądnym terminie po odkryciu wady.
10.4. Jeśli Avison BV uzna skargę za prawidłową, wadliwy produkt zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócony w porozumieniu z Klientem. Maksymalna kwota rekompensaty jest, z uwzględnieniem artykułu dotyczącego odpowiedzialności, równa cenie zapłaconej przez Klienta za produkt.

Artikel 11. Gwarancja na zakupy biznesowe

11.1. Avison BV gwarantuje, że produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub przepisami rządowymi, które obowiązują od daty wejścia w życie umowa. Jeśli tak uzgodniono, Avison BV gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie. W przeciwnym razie ma zastosowanie, że produkt nadaje się do normalnego użytkowania.
11.2. Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi poinformować Avison BV w rozsądnym terminie po odkryciu wady.
11.3. Jeśli Avison BV uzna skargę za prawidłową, wadliwy produkt zostanie naprawiony, wymieniony lub (częściowo) zwrócony w porozumieniu z Klientem.

Artykuł 12. Procedura rozpatrywania skarg

12.1. Jeśli Klient ma jakiekolwiek skargi związane z produktem (zgodnie z artykułem dotyczącym gwarancji i zgodności) i / lub innymi aspektami usługi Avison BV, może złożyć skargę telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą. Zobacz dane kontaktowe u dołu Ogólnych warunków i ustaleń.
12.2. Avison BV odpowie na reklamację tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Jeśli Avison BV nie jest jeszcze w stanie sformułować merytorycznej reakcji na skargę do tego czasu, Avison BV potwierdzi otrzymanie skargi w ciągu 3 dni od otrzymania skargi i wskaże termin, w którym spodziewa się być w stanie dać konkretną lub ostateczną reakcję na skargę Klienta.

12.3. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, która nie działa w ramach swoich kompetencji zawodowych lub handlowych, może złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/odr/.

Artykuł 13. Odpowiedzialność

13.1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną lub osobą prawną działającą w charakterze zawodowym lub handlowym.
13.2. Całkowita odpowiedzialność Avison BV w stosunku do Klienta z powodu przypuszczalnego niewykonania Umowy jest ograniczona do odszkodowania nieprzekraczającego ceny określonej dla tej konkretnej Umowy (w tym VAT).
13.3. Odpowiedzialność Avison BV względem Klienta za pośrednie szkody lub straty, która w każdym przypadku obejmuje – ale wyraźnie nie ogranicza się do – szkód wynikowych, utraconego zysku, utraconych oszczędności, utraty danych i szkód spowodowanych przerwaniem działalności, jest wykluczona .
13.4. Poza przypadkami, o których mowa w dwóch poprzednich punktach niniejszego artykułu, Avison BV nie podlega żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Klienta za szkody, niezależnie od podstawy, na której opiera się powództwo o odszkodowanie. Ograniczenia określone w niniejszym artykule przestaną jednak obowiązywać, jeśli i o ile szkoda lub strata wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Avison BV. 13.5.AvisonBVbędzieponosićodpowiedzialnośćwobecKlientatylkozpowoduprzypisywanejmuniewykonaniaumowy,jeżeliKlientwyśle​​odpowiedniepowiadomienieo niedotrzymaniu warunków przez Avison BV bez zwłoki, określając rozsądny termin na naprawę awarii, oraz Avison BV nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po tym okresie. Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania musi zawierać opis awarii w możliwie jak największym stopniu, aby umożliwić Avison BV udzielenie odpowiedniej odpowiedzi.
13.6. Każde zdarzenie dające prawo do odszkodowania podlega zawsze warunkowi, że Klient zgłosi szkodę lub stratę na piśmie do Avison BV tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni po powstaniu szkody lub straty.
13.7. W przypadku działania siły wyższej Avison BV nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Klienta.

Artykuł 14. Dane osobowe

14.1. Avison BV przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z oświadczeniem o prywatności, które można znaleźć na stronie https:/www.avison.eu/privacy-policy/.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

15.1. Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym powstała sklep internetowy.
15.2. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy będą przekazywane właściwemu holenderskiemu sądowi w okręgu, w którym Avison BV ma swoją siedzibę.
15.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie określone w niniejszych Ogólnych Warunkach okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność Ogólnych Warunków jako całości. W takim przypadku Strony określą jeden lub więcej nowych przepisów zastępujących, które będą odzwierciedlać pierwotne postanowienie w takim stopniu, w jakim jest to możliwe na mocy prawa.
15.4. Termin „napisane” w niniejszych Ogólnych Warunkach odnosi się również do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail zostały wystarczająco ustalone.

Szczegóły kontaktu
W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy po przeczytaniu niniejszych Ogólnych warunków i zasad prosimy o kontakt mailowy lub listowy.

Avison BV
De Windturbine 7 3815 KP Amersfoort Holandia

Chamber of Commerce 74570587 info@avison.eu

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers