Menu

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteitvandeondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Hetaanbod
Artikel 5 – Deovereenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingenvandeconsumenttijdensdebedenktijd
Artikel 8 – Uitoefeningvanhetherroepingsrechtdoordeconsumentenkostendaarvan
Artikel 9 – Verplichtingenvandeondernemerbijherroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullendeovereenkomst:eenovereenkomstwaarbijdeconsumentproducten,digitaleinhouden/ofdienstenverwerftinverbandmeteenovereenkomstopafstanden deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd:determijnwaarbinnendeconsumentgebruikkanmakenvanzijnherroepingsrecht;
 3. Consument:denatuurlijkepersoondieniethandeltvoordoeleindendieverbandhoudenmetzijnhandels-,bedrijfs-,ambachts-ofberoepsactiviteit;
 4. Dag:kalenderdag;
 5. Digitaleinhoud:gegevensdieindigitalevormgeproduceerdengeleverdworden;
 6. Duurovereenkomst:eenovereenkomstdiestrekttotderegelmatigeleveringvanzaken,dienstenen/ofdigitaleinhoudgedurendeeenbepaaldeperiode;
 7. Duurzamegegevensdrager:elkhulpmiddel–waaronderookbegrepene-mail–datdeconsumentofondernemerinstaatsteltominformatiedieaanhempersoonlijkisgericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en dieongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht:demogelijkheidvandeconsumentombinnendebedenktijdaftezienvandeovereenkomstopafstand;
 9. Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondieproducten,(toegangtot)digitaleinhouden/ofdienstenopafstandaanconsumentenaanbiedt;
 10. Overeenkomstopafstand:eenovereenkomstdietussendeondernemerendeconsumentwordtgesloteninhetkadervaneengeorganiseerdsysteemvoorverkoopop afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformuliervoorherroeping:hetinBijlageIvandezevoorwaardenopgenomenEuropesemodelformuliervoorherroeping.BijlageIhoeftnietterbeschikkingteworden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniekvoorcommunicatieopafstand:middeldatkanwordengebruiktvoorhetsluitenvaneenovereenkomst,zonderdatconsumentenondernemergelijktijdigin dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Avison BV (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); De Windturbine 7 3815 KP Amersfoort;
E-mailadres: info@avison.eu

KvK-nummer: 74570587
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkaanbodvandeondernemerenopelketotstandgekomenovereenkomstopafstandtussenondernemeren consument.
 2. Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordtdetekstvandezealgemenevoorwaardenaandeconsumentbeschikbaargesteld.Indienditredelijkerwijsniet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordtgesloten,kaninafwijkingvanhetvorigelidenvoordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,detekstvandeze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voorhetgevaldatnaastdezealgemenevoorwaardentevensspecifiekeproduct-ofdienstenvoorwaardenvantoepassingzijn,ishettweedeenderdelidvan overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indieneenaanbodeenbeperktegeldigheidsduurheeftofondervoorwaardengeschiedt,wordtditnadrukkelijkinhetaanbodvermeld.
 2. Hetaanbodbevateenvolledigeennauwkeurigeomschrijvingvandeaangebodenproducten,digitaleinhouden/ofdiensten.Debeschrijvingisvoldoendegedetailleerdomeen goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elkaanbodbevatzodanigeinformatie,datvoordeconsumentduidelijkiswatderechtenenverplichtingenzijn,dieaandeaanvaardingvanhetaanbodzijnverbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Deovereenkomstkomt,ondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,totstandophetmomentvanaanvaardingdoordeconsumentvanhetaanbodenhetvoldoenaande daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard,bevestigtdeondernemeronverwijldlangselektronischewegdeontvangstvandeaanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indiendeovereenkomstelektronischtotstandkomt,treftdeondernemerpassendetechnischeenorganisatorischemaatregelenterbeveiligingvandeelektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Deondernemerkanzichbinnenwettelijkekaders–opdehoogtestellenofdeconsumentaanzijnbetalingsverplichtingenkanvoldoen,alsmedevanaldiefeitenenfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Deondernemerzaluiterlijkbijleveringvanhetproduct,dedienstofdigitaleinhoudaandeconsumentdevolgendeinformatie,schriftelijkofopzodanigewijzedatdezedoor de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. hetbezoekadresvandevestigingvandeondernemerwaardeconsumentmetklachtenterechtkan;
 7. devoorwaardenwaaronderendewijzewaaropdeconsumentvanhetherroepingsrechtgebruikkanmaken,danweleenduidelijkemeldinginzakehetuitgeslotenzijnvanhet herroepingsrecht;
 8. deinformatieovergarantiesenbestaandeservicenaaankoop;
 9. deprijsmetinbegripvanallebelastingenvanhetproduct,dienstofdigitaleinhoud;voorzovervantoepassingdekostenvanaflevering;endewijzevanbetaling,afleveringof uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. devereistenvooropzeggingvandeovereenkomstindiendeovereenkomsteenduurheeftvanmeerdanéénjaarofvanonbepaaldeduuris;
 11. indiendeconsumenteenherroepingsrechtheeft,hetmodelformuliervoorherroeping.
 12. Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvantoepassingopdeeerstelevering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Deconsumentkaneenovereenkomstmetbetrekkingtotdeaankoopvaneenproductgedurendeeenbedenktijdvanminimaal14dagenzonderopgavevanredenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Deinlid1genoemdebedenktijdgaatinopdedagnadatdeconsument,ofeenvoorafdoordeconsumentaangewezenderde,dienietdevervoerderis,hetproductheeft ontvangen, of:
 3. alsdeconsumentineenzelfdebestellingmeerdereproductenheeftbesteld:dedagwaaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,hetlaatsteproductheeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. alsdeleveringvaneenproductbestaatuitverschillendezendingenofonderdelen:dedagwaaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,delaatstezendingof het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bijovereenkomstenvoorregelmatigeleveringvanproductengedurendeeenbepaaldeperiode:dedagwaaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Deconsumentkaneendienstenovereenkomsteneenovereenkomstvoorleveringvandigitaleinhouddienietopeenmateriëledragerisgeleverdgedurendeminimaal14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Deinlid3genoemdebedenktijdgaatinopdedagdievolgtophetsluitenvandeovereenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indiendeondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrechtofhetmodelformuliervoorherroepingnietheeftverstrekt,looptde bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indiendeondernemerdeinhetvoorgaandelidbedoeldeinformatieaandeconsumentheeftverstrektbinnentwaalfmaandennadeingangsdatumvandeoorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdensdebedenktijdzaldeconsumentzorgvuldigomgaanmethetproductendeverpakking.Hijzalhetproductslechtsuitpakkenofgebruikenindematedienodigisom de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Deconsumentisalleenaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductdiehetgevolgisvaneenmaniervanomgaanmethetproductdieverdergaatdan toegestaan in lid 1.
 3. Deconsumentisnietaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductalsdeondernemerhemnietvoorofbijhetsluitenvandeovereenkomstallewettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,meldthijditbinnendebedenktermijndoormiddelvanhetmodelformuliervoorherroepingofopandere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zosnelmogelijk,maarbinnen14dagenvanafdedagvolgendopdeinlid1bedoeldemelding,zendtdeconsumenthetproductterug,ofoverhandigthijditaan(een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Deconsumentzendthetproductterugmetallegeleverdetoebehoren,indienredelijkerwijsmogelijkinoriginelestaatenverpakking,enconformdedoordeondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Hetrisicoendebewijslastvoordejuisteentijdigeuitoefeningvanhetherroepingsrechtligtbijdeconsument.
 5. Deconsumentdraagtderechtstreeksekostenvanhetterugzendenvanhetproduct.Alsdeondernemernietheeftgemelddatdeconsumentdezekostenmoetdragenofals de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indiendeconsumentherroeptnaeerstuitdrukkelijktehebbenverzochtdatdeverrichtingvandedienstofdeleveringvangas,waterofelektriciteitdienietgereedvoorverkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredigis aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Deconsumentdraagtgeenkostenvoordeuitvoeringvandienstenofdeleveringvanwater,gasofelektriciteit,dienietgereedvoorverkoopzijngemaaktineenbeperktvolume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. deondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrecht,dekostenvergoedingbijherroepingofhetmodelformuliervoorherroepingnietheeft verstrekt, of;
 9. deconsumentnietuitdrukkelijkomdeaanvangvandeuitvoeringvandedienstofleveringvangas,water,elektriciteitofstadsverwarmingtijdensdebedenktijdheeftverzocht.
 10. Deconsumentdraagtgeenkostenvoordevolledigeofgedeeltelijkeleveringvannietopeenmateriëledragergeleverdedigitaleinhoud,indien:
 11. hijvoorafgaandaandeleveringervannietuitdrukkelijkheeftingestemdmethetbeginnenvandenakomingvandeovereenkomstvoorheteindevandebedenktijd;
 12. hijnietheefterkendzijnherroepingsrechtteverliezenbijhetverlenenvanzijntoestemming;of
 13. deondernemerheeftnagelatendezeverklaringvandeconsumenttebevestigen.
 14. Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,wordenalleaanvullendeovereenkomstenvanrechtswegeontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Alsdeondernemerdemeldingvanherroepingdoordeconsumentopelektronischewijzemogelijkmaakt,stuurthijnaontvangstvandezemeldingonverwijldeen ontvangstbevestiging.
 2. Deondernemervergoedtallebetalingenvandeconsument,inclusiefeventueleleveringskostendoordeondernemerinrekeninggebrachtvoorhetgeretourneerdeproduct, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Deondernemergebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatdeconsumentheeftgebruikt,tenzijdeconsumentinstemtmeteenanderemethode.De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Alsdeconsumentheeftgekozenvooreenduurderemethodevanleveringdandegoedkoopstestandaardlevering,hoeftdeondernemerdebijkomendekostenvoorde duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Productenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopdefinanciëlemarktwaaropdeondernemergeeninvloedheeftendiezichbinnende herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomstendiegeslotenzijntijdenseenopenbareveiling.Ondereenopenbareveilingwordtverstaaneenverkoopmethodewaarbijproducten,digitaleinhouden/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten,navolledigeuitvoeringvandedienst,maaralleenals:
 4. deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvandeconsument;en
 5. deconsumentheeftverklaarddathijzijnherroepingsrechtverliestzodradeondernemerdeovereenkomstvolledigheeftuitgevoerd;
 6. Pakketreizenalsbedoeldinartikel7:500BWenovereenkomstenvanpersonenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomstenvoorterbeschikkingstellingvanaccommodatie,alsindeovereenkomsteenbepaaldedatumofperiodevanuitvoeringisvoorzienenandersdanvoor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomstenmetbetrekkingtotvrijetijdsbesteding,alsindeovereenkomsteenbepaaldedatumofperiodevanuitvoeringdaarvanisvoorzien;
 9. Volgensspecificatiesvandeconsumentvervaardigdeproducten,dienietgeprefabriceerdzijnendiewordenvervaardigdopbasisvaneenindividuelekeuzeofbeslissingvande consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Productendiesnelbedervenofeenbeperktehoudbaarheidhebben;
 11. Verzegeldeproductendieomredenenvangezondheidsbeschermingofhygiënenietgeschiktzijnomtewordenteruggezondenenwaarvandeverzegelingnaleveringisverbroken;
 12. Productendienaleveringdoorhunaardonherroepelijkvermengdzijnmetandereproducten;
 13. Alcoholischedrankenwaarvandeprijsisovereengekomenbijhetsluitenvandeovereenkomst,maarwaarvandeleveringslechtskanplaatsvindenna30dagen,enwaarvande werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegeldeaudio-,video-opnamenencomputerprogrammatuur,waarvandeverzegelingnaleveringisverbroken;
 15. Kranten,tijdschriftenofmagazines,metuitzonderingvanabonnementenhierop;
 16. Deleveringvandigitaleinhoudandersdanopeenmateriëledrager,maaralleenals:
 17. deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvandeconsument;en
 18. deconsumentheeftverklaarddathijhiermeezijnherroepingsrechtverliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurendedeinhetaanbodvermeldegeldigheidsduurwordendeprijzenvandeaangebodenproductenen/ofdienstennietverhoogd,behoudensprijswijzigingenalsgevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Inafwijkingvanhetvorigelidkandeondernemerproductenofdienstenwaarvandeprijzengebondenzijnaanschommelingenopdefinanciëlemarktenwaarde ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingenbinnen3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijnalleentoegestaanindienzijhetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen.
 4. Prijsverhogingenvanaf3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijnalleentoegestaanindiendeondernemerditbedongenheeften:
 5. dezehetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen;of
 6. deconsumentdebevoegdheidheeftdeovereenkomstoptezeggenmetingangvandedagwaaropdeprijsverhogingingaat.
 7. Deinhetaanbodvanproductenofdienstengenoemdeprijzenzijninclusiefbtw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Deondernemerstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaandeovereenkomst,deinhetaanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eendoordeondernemer,dienstoeleverancier,fabrikantofimporteurverstrekteextragarantiebeperktnimmerdewettelijkerechtenenvorderingendiedeconsumentop grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onderextragarantiewordtverstaaniedereverbintenisvandeondernemer,dienstoeleverancier,importeurofproducentwaarindezeaandeconsumentbepaalderechtenof vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Deondernemerzaldegrootstmogelijkezorgvuldigheidinachtnemenbijhetinontvangstnemenenbijdeuitvoeringvanbestellingenvanproductenenbijdebeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Alsplaatsvanleveringgeldthetadresdatdeconsumentaandeondernemerkenbaarheeftgemaakt.
 3. Metinachtnemingvanhetgeenhieroverinartikel4vandezealgemenevoorwaardenisvermeld,zaldeondernemergeaccepteerdebestellingenmetbekwamespoeddochuiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Naontbindingconformhetvorigelidzaldeondernemerhetbedragdatdeconsumentbetaaldheeftonverwijldterugbetalen.
 5. Hetrisicovanbeschadigingen/ofvermissingvanproductenberustbijdeondernemertothetmomentvanbezorgingaandeconsumentofeenvoorafaangewezenenaande ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. Deconsumentkaneenovereenkomstdievooronbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Deconsumentkaneenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Deconsumentkandeindevorigeledengenoemdeovereenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,magniet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Inafwijkingvanhetvorigelidmageenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvandag-nieuws-enweekbladenen tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvanproductenofdiensten,magalleenstilzwijgendvooronbepaaldeduur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismakingafleverenvandag-,nieuws-enweekbladenentijdschriften(proef-ofkennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Alseenovereenkomsteenduurvanmeerdaneenjaarheeft,magdeconsumentnaeenjaardeovereenkomstteallentijdemeteenopzegtermijnvantenhoogsteéén maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstofaanvullendevoorwaarden,dienendedoordeconsumentverschuldigdebedragentewordenvoldaanbinnen14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bijdeverkoopvanproductenaanconsumentenmagdeconsumentinalgemenevoorwaardennimmerverplichtwordentotvooruitbetalingvanmeerdan50%.Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Deconsumentheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevensonverwijldaandeondernemertemelden.
 4. Indiendeconsumentniettijdigaanzijnbetalingsverplichting(en)voldoet,isdeze,nadathijdoordeondernemerisgewezenopdetelatebetalingendeondernemerdeconsument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Deondernemerbeschiktovereenvoldoendebekendgemaakteklachtenprocedureenbehandeltdeklachtovereenkomstigdezeklachtenprocedure.
 2. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnenbekwametijdnadatdeconsumentdegebrekenheeftgeconstateerd,volledigenduidelijkomschrevenworden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bijdeondernemeringediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagengerekendvanafdedatumvanontvangstbeantwoord.Alseenklachteenvoorzienbaarlangere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer deconsument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Deconsumentdientdeondernemeriniedergeval4wekendetijdtegevenomdeklachtinonderlingoverlegoptelossen.Nadezetermijnontstaateengeschildatvatbaaris voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Opovereenkomstentussendeondernemerendeconsumentwaaropdezealgemenevoorwaardenbetrekkinghebben,isuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers