Menu

Toto jsou naše Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí vždy, když používáte naši Webovou stránku nebo objednáváte prostřednictvím našich Webových stránek. Obsahují důležité informace pro vás jako kupujícího. Přečtěte si je prosím pozorně. Doporučujeme také uložit nebo vytisknout tyto Všeobecné obchodní podmínky, abyste je mohli později konzultovat.

Článek 1. Definice
1.1. Avison BV: se sídlem v Amersfoortu a zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 74570587, obchoduje jako Avison BV.
1.2. Webové stránky: Webové stránky společnosti Avison BV, které naleznete na adrese www.avison.eu a všechny její subdomény.
1.3. Klient: fyzická osoba nebo společnost, která uzavře smlouvu se společností Avison BV a / nebo je registrována na webových stránkách. 1.4. Smlouva: jakákoliv ujednání nebo dohoda mezi Avison BV a Klientem, jejíž jsou Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí.
1.5. Všeobecné obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 2. Použitelnost Všeobecných podmínek
2.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny nabídky, dohody a dodávky společnosti Avison BV, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.
2.2. Pokud Klient ve své objednávce, potvrzení nebo jakémkoli jiném sdělení o přijetí Všeobecných obchodních podmínek obsahuje ustanovení, která se liší od Všeobecných obchodních podmínek nebo se do těchto Všeobecných obchodních podmínek nevyskytují, budou tato ustanovení závazná pouze pro společnost Avison BV pokud je společnost Avison BV písemně přijala.
2.3. V případech, kdy se k těmto všeobecným obchodním podmínkám vztahují specifické podmínky týkající se výrobku nebo služby, může se Klient vždy odvolat na příslušnou podmínku, která je pro něj nejpříhodnější v případě neslučitelných všeobecných obchodních podmínek.

Článek 3. Ceny a informace
3.1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách a v jiných materiálech pocházejících z Avison BV zahrnují daně a další poplatky uložené vládou, pokud na internetových stránkách není uvedeno jinak.
Pokud se účtují náklady na dopravu, budou tyto náklady jasně uvedeny v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Tyto náklady budou také zobrazeny samostatně v procesu objednávání.
3.2. Obsah webové stránky je složen s největší péčí. Společnost Avison BV však nemůže zaručit, že veškeré informace na webových stránkách budou vždy správné a úplné. Veškeré ceny a další informace uvedené na webových stránkách a v jiných materiálech pocházejících z Avison BV podléhají zjevným chybám programování a psaní.
3.3. Avison BV nenese odpovědnost za odchylky v barvě, které vyplývají z kvality barev zobrazených na obrazovce.

Článek 4. Uzavření dohody
4.1. Smlouva bude považována za uzavřenou okamžikem, kdy Klient přijme nabídku společnosti Avison BV za podmínek stanovených společností Avison BV.
4.2. Pokud Klient nabídku přijal elektronickými prostředky, Avison BV neprodleně potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronickými prostředky. Do té doby, než bude potvrzení o přijetí potvrzeno, bude Klient mít možnost Smlouvu vypovědět.
4.3. Pokud se zjistí, že Klient přijetím nebo jiným vstupem do Smlouvy Klient poskytl nesprávné údaje, Avison BV bude mít právo odložit Smlouvu, dokud nebudou přijata správná data.

Článek 5. Registrace
5.1. Pro optimální využití Webové stránky je Klient oprávněn se zaregistrovat na registračním formuláři / přihlašovacím účtu účtu na Webové stránce.
5.2. V průběhu registračního procesu bude Klient vyzván, aby si vybral uživatelské jméno a heslo, na které se může přihlásit na Webovou stránku. Za výběr dostatečně spolehlivého hesla odpovídá pouze Klient.
5.3. Klient je povinen uchovávat své přihlašovací údaje, uživatelské jméno a heslo přísně důvěrné. Avison BV nemůže nést odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacích údajů a je vždy oprávněn předpokládat, že Klient, který se přihlásí na Webovou stránku, je stranou, o které se hlásí. Klient nese odpovědnost za veškeré úkony a transakce provedené prostřednictvím účtu Klienta a nese v nich plné riziko.
5.4. Pokud Klient ví nebo má důvodné podezření, že jeho přihlašovací údaje byly zpřístupněny neautorizovaným stranám, bude muset co nejdříve změnit své heslo a / nebo informovat společnost Avison BV tak, aby umožnila společnosti Avison BV přijmout vhodná opatření. .

Článek 6. Plnění dohody
6.1. Jakmile Avison BV obdrží objednávku, zašle produkty neprodleně Klientovi s náležitým ohledem na ustanovení odstavce 3 tohoto článku.
6.2. Společnost Avison BV je oprávněna zapojit do plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy třetí strany.
6.3. Před podpisem smlouvy budou informace zveřejněny na webových stránkách, které jasně popisují způsob a termín, ve kterém budou produkty dodány. Pokud není dohodnut nebo stanoven dodací termín, budou výrobky dodány nejpozději do 30 dnů.
6.4. Pokud společnost Avison BV není schopna dodat produkty ve stanovené lhůtě, oznámí to Klientovi. V takovém případě se Klient může rozhodnout, že bude souhlasit s novým dodacím termínem nebo ukončit Smlouvu bez jakýchkoli nákladů.
6.5. Společnost Avison BV doporučuje Klientovi, aby při dodávce zkontroloval výrobky a v přiměřené lhůtě oznámil případné vady, nejlépe písemně nebo e-mailem. Další podrobnosti naleznete v článku o záruce a shodě.
6.6. Rizika spojená s produkty budou převedena na Klienta, jakmile budou výrobky dodány na sjednanou dodací adresu.
6.7. V případě, že objednaný produkt již nelze dodat, je společnost Avison BV oprávněna dodat výrobek, který je svým charakterem a kvalitou srovnatelný s objednaným výrobkem. V takovém případě je Klient oprávněn Smlouvu vypovědět bez jakýchkoli nákladů a bezplatně vrátit produkt.

Článek 7. Právo na odstoupení od smlouvy / vrácení
Máte právo tuto smlouvu zrušit do 14 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta vyprší po 14 dnech ode dne, kdy jste nabyli, nebo třetí strany jiné než dopravce, kterou jste nabyli,

fyzického držení posledního zboží.
Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat o svém rozhodnutí tuto smlouvu zrušit jasným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít přiložený vzorový storno formulář, ale není povinný.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, abyste zaslali své sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení. Účinky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám veškeré platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný typ dodávky než dodávky s nejlevnějším typem standardních dodávek nabízených společností nás), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Provedeme úhradu pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nedohodli jinak; v takovém případě vám nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo pokud nám nepředložíte důkaz o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží zašlete zpět nebo je odevzdáte bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z manipulace, která není nezbytná k určení povahy, vlastností a funkce zboží.

Zpáteční adresa:
Unit 1436
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort Nizozemí

Článek 8. Právo na odstoupení od smlouvy pro obchodní zákazníky
8.1. Předchozí článek o právu na odstoupení od smlouvy se vztahuje na obchodní příkazy s výjimkou:

Obchodní zákazník musí smlouvu se společností Avison BV zrušit do 14 dnů od obdržení produktu.
• po obdržení vrácení společností Avison BV bude po obdržení celé objednávky společností Avison BV vrácena pouze kupní cena obchodnímu zákazníkovi, celá kupní cena bude vrácena. Zákazník však nese náklady na vrácení výrobků. – co nejdříve, ale v každém případě do 30 dnů od zrušení smlouvy a obdržení vrácení zboží společností Avison BV budou veškeré (zálohové) platby provedené obchodním zákazníkem vráceny .

Článek 9. Platba
9.1. Klient uhradí dlužné částky společnosti Avison BV v souladu s objednávkovým postupem a jakýmikoliv platebními metodami uvedenými na webových stránkách. Společnost Avison BV může nabídnout jakoukoli platební metodu dle svého výběru a kdykoliv tyto metody změnit.

Článek 10. Záruka a shoda
10.1. Tento článek platí pouze v případě, že je Klient fyzickou osobou, která neplní svou profesní nebo obchodní způsobilost. Pokud společnost Avison BV poskytne na výrobky samostatnou záruku, platí to bez ohledu na výše uvedené skutečnosti na všechny typy klientů.
10.2. Společnost Avison BV zaručuje, že produkty jsou v souladu se Smlouvou, se specifikacemi uvedenými v nabídce, s přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelností as platnými zákonnými předpisy a / nebo vládními předpisy, které jsou platné ode dne vstupu v platnost. dohoda. Pokud je to výslovně dohodnuto, Avison BV také zaručuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.
10.3. Není-li dodaný produkt v souladu se Smlouvou, je Klient povinen informovat společnost Avison BV v přiměřené lhůtě po zjištění závady.
10.4. Pokud se Avison BV domnívá, že reklamace je správná, vadný výrobek (výrobky) bude opraven, vyměněn nebo vrácen po konzultaci s klientem. Maximální výše odškodnění se s ohledem na článek o odpovědnosti rovná ceně zaplacené klientem za výrobek.

Artikel 11. Záruka na obchodní nákupy

11.1. Společnost Avison BV zaručuje, že produkty jsou v souladu se Smlouvou, se specifikacemi uvedenými v nabídce, s přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelností as platnými zákonnými předpisy a / nebo vládními předpisy, které jsou platné ode dne vstupu v platnost. dohoda. Pokud je to výslovně dohodnuto, Avison BV také zaručuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití. V opačném případě platí, že výrobek je vhodný pro běžné použití.
11.2. Není-li dodaný výrobek v souladu se Smlouvou, je zákazník povinen informovat společnost Avison BV v přiměřené lhůtě po zjištění závady.

11.3. Pokud se Avison BV domnívá, že reklamace je správná, vadný výrobek (výrobky) bude opraven, vyměněn nebo (částečně) vrácen po konzultaci se zákazníkem.

Článek 12. Postup pro vyřizování stížností
12.1. Pokud má Klient v souvislosti s produktem (v souladu s článkem o zárukách a shodě) a / nebo o jiných aspektech služby Avison BV jakékoli stížnosti, může podat stížnost telefonicky, e-mailem nebo poštou. Viz kontaktní údaje ve spodní části Všeobecných obchodních podmínek.
12.2. Společnost Avison BV na stížnost odpoví co nejdříve a v každém případě do 3 dnů od jejího obdržení. Pokud ještě není možné, aby společnost Avison BV do té doby formulovala věcnou reakci na stížnost, společnost Avison BV potvrdí přijetí stížnosti do 3 dnů po obdržení stížnosti a uvede termín, ve kterém očekává, že bude schopen podat stížnost. učinit věcnou nebo definitivní reakci na stížnost Klienta.
12.3. Pokud je Klient fyzickou osobou, která neplní svou profesní nebo obchodní kapacitu, může podat stížnost prostřednictvím Evropské platformy pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http:/ec.europa.eu/odr/.

Článek 13. Odpovědnost

13.1. Tento článek platí pouze v případě, že je Klient fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která jedná v rámci profesní nebo obchodní činnosti.
13.2. Celková odpovědnost společnosti Avison BV vůči Klientovi v důsledku neodpovídajícího neplnění Smlouvy je omezena na náhradu nepřesahující cenu stanovenou pro danou Smlouvu (včetně DPH).
13.3. Odpovědnost společnosti Avison BV vůči Klientovi za nepřímé škody nebo ztráty, která v každém případě zahrnuje – ale není omezena na – následné škody, ušlý zisk, ztracené úspory, ztrátu dat a škody způsobené přerušením podnikání, je vyloučena .
13.4. Kromě případů uvedených ve dvou předchozích odstavcích tohoto článku nepodléhá Avison BV žádné odpovědnosti vůči klientovi za škody, bez ohledu na důvod, na kterém je žaloba na náhradu škody založena. Omezení stanovená v tomto článku však přestanou platit, pokud škoda nebo ztráta je důsledkem úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Avison BV.
13.5. Společnost Avison BV bude vůči Klientovi odpovědná pouze z důvodu připsatelného selhání při plnění smlouvy, pokud Klient bez zbytečného odkladu vydá řádné oznámení o prodlení společnosti Avison BV, přičemž stanoví přiměřenou lhůtu, ve které má být tato chyba napravena, a Avison Společnost BV po tomto období také nadále neplní své povinnosti. Oznámení o prodlení musí obsahovat co nejpodrobnější popis selhání, aby mohla společnost Avison BV poskytnout odpovídající reakci.
13.6. Každá událost, která dává právo na náhradu škody, je vždy podmíněna tím, že klient písemně oznámí škodu nebo ztrátu písemně společnosti Avison BV, nejpozději však do 30 dnů od vzniku škody nebo ztráty.
13.7. V případě vyšší moci není Avison BV povinen zaplatit náhradu škody nebo ztráty, kterou Klientovi vznikly.

Článek 14. Osobní údaje
14.1. Společnost Avison BV zpracuje osobní údaje Klienta v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, které naleznete na adrese https:/www.avison.eu/privacy-policy/.

Článek 15 Závěrečná ustanovení
15.1. Tato smlouva se řídí zákony země, ve které je internetový obchod zřízen.
15.2. Pokud není zákonem stanoveno jinak, veškeré spory vyplývající ze Smlouvy budou předloženy příslušnému nizozemskému soudu v místě, kde má Avison BV sídlo.
15.3. Pokud by se některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ukázala jako neplatná, nemá to vliv na platnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku. V takovém případě smluvní strany stanoví jedno nebo více nových ustanovení, která budou v souladu se zákonem odrážet původní ustanovení.
15.4. Termín „písemný“ v těchto Všeobecných podmínkách se vztahuje také na komunikaci prostřednictvím e-mailu a faxu za předpokladu, že totožnost odesílatele a integrita e- mailové zprávy byly dostatečně prokázány.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky po přečtení těchto Všeobecných obchodních podmínek, kontaktujte nás prosím emailem nebo dopisem.

Avison BV
De Windturbine 7 3815 KP Amersfoort Nizozemí
Chamber of Commerce 74570587 info@avison.eu

X

Create an account to expedite future checkouts, track order history & receive emails, discounts, & special offers